Betingelser for ansøgning, økonomi og optagelse

Persondata og ansøgningsprocedure

Skolen har brug for at indhente personoplysninger om elever (og denne forældremyndighedsindehavere) i forbindelse med optagelsesproceduren og indmeldelse. Skolen anvender alene disse personoplysninger med henblik på at opfylde skolens forpligtelser som skole, bl.a. i henhold til Undervisningsministeriet. 

I Danmark er børn og unge under 18 år mindreårige og dermed umyndige. Det vil sige, at de ikke umiddelbart kan give samtykke på egne vegne, men at forældremyndighedsindehaverne giver samtykke på vegne af barnet. 

Ud fra modenhedskriteriet i persondataloven vurderer, at eleven selv kan give samtykke til billeder, video og markedsføring. Samtidig antager vi, at ansøgningsformularen er udfyldt i fællesskab mellem barnet og forældremyndighedshaveren. Derfor indhenter vi samtykket i ansøgningsformularen.

Oplysningerne opbevares sikkert i de frie skolers KomIT - og vi sletter persondataoplysningerne så snart vi ikke har brug for dem længere for at kunne drive skolen eller opfylde loven.

Optagelsesprodedure

Optagelse sker løbende. Ca. 1 år før skolestart har alle fået besked, om de har en plads eller ikke. Optagelsen sker på baggrund af følgende kriterier:

  • Fordelingen på de seks idrætslinjer
  • Fordelingen kønsmæssigt
  • Fordelingen på 9. og 10. klassetrin

Vores optagelsesprocedure foregår over et halvt år, idet vi optager elever løbende efter følgende fremgangsmåde:

  • Er du blandt de heldige i vores tilmeldings pulje, tilbydes du en plads samt indkaldelse til samtale
  • Under samtalen modtager du og din familie en grundig rundvisning og afstemmer sammen med læreren forventninger til efterskoleopholdet, træningsmængde, indsats mm.
  • Ønsker du herefter at acceptere pladsen, sender du besked til skolen inden for 14 dage.

Det tilstræbes, at underviseren fra din valgte idrætslinje også forestår optagelsen af elever på linjen.

Du er indmeldt på skolen for et år af gangen og ønsker du at blive andenårs elev, søger du om det, mens du går på skolen.

Økonomi

Hvad koster det at gå på Vejle Idrætsefterskole?

Elevbetaling (skolepenge)

Elevbetalingen udgør kr. 2.400 pr. uge for skoleåret 2019/2020, hvilket bliver i alt kr. 100.800,- (ugeprisen kan ændres for fremtidige skoleår). Et skoleår er 42 uger.

Fra elevbetaling fratrækkes den statslige elevstøtte samt evt. anden form for støtte. Det beløb, som forældrene herefter skal betale, kaldes egenbetalingen. Elevstøtten til elever under 18 år er ikke skattepligtig for hverken elev eller forældre. Skolen ansøger om elevstøtten.

Afbryder eleven kurset efter mindre end 2 uger ydes ingen elevstøtte. Der forekommer ekstraudgifter i forbindelse med rejsen og tøjpakken.

Ved særlige tilfælde kan der forekomme individuel elevstøtte.

Tilmeldingsgebyr

Hvis du er blevet tilbudt en plads og accepterer pladsen, sender vi dig efterfølgende et brev/mail om optagelse med kontooplysninger til betaling af indmeldelsesgebyr, som betales senest 14 dage efter modtagelsen. Først når du har modtaget en bekræftelse på, at vi har modtaget tilmeldingsgebyret, er du endelig optaget. Tilmeldingsgebyret dækker administration og udgør kr. 4.500,-. Betales først når eleven er optaget på skolen. Tilmeldingsgebyret tilbagebetales ikke.

Depositum

Til sikkerhed for opfyldelse af elevens/forældrenes/værgens forpligtelser skal indbetales et depositum til skolen. Depositum udgør kr. 7.500,- og skal indbetales senest 1. november året forud for skolestart. Ved optagelse efter 1. november året før skolestart indbetales depositum senest 14 dage efter tilmelding. Såfremt depositum ikke indbetales rettidig anses ansøgningen som bortfaldet. Depositum tilbagebetales senest 14 dage efter afsluttet kursus efter modregning af eventuelle skyldige elevbetalinger, gebyrer, idrætstøj, samt betaling for rejsen og undervisningsmaterialer. Depositum tilbagebetales ikke ved afbrydelse af efterskoleopholdet.

Rejsebetaling: Betaling for fællesturen (5.500 kr.) er inkluderet i depositum.

Framelding

Såfremt eleven/forældrene framelder optagelsen tidligere end otte uger før skolestart, tilbagebetales hele depositummet. Ved senere framelding, men inden skolestart, betales depositum ikke tilbage. Framelding kan kun ske skriftligt.

Udeblivelse

Såfremt eleven udebliver ved skolestart bortfalder elevpladsen og der opkræves et udeblivelsesgebyr svarende til det indbetalte depositum.

Afbrydelse af ophold

Efterskoleopholdet kan af elev/forældre varsles afbrudt/opsagt med fire ugers varsel til udgangen af en uge. Opsigelse kan kun ske skriftligt. Varslet opsigelse forudsætter, at eleven fortsætter sit skoleophold indtil det varslede ophør. Hvis ikke eleven bliver på skolen i opsigelsesperioden bortfalder statsstøtten for perioden.

Egenbetaling

Opkrævningen finder sted i 10 rater, første gang i juli og sidste gang i april.

Beregning af egenbetaling: På efterskolernes hjemmeside www.efterskolerne.dk kan man som forældre beregne hvad man skal betale i forhold til støtte mm.