Indholdsplan diverse

Indholdsplan diverse

Indholdsplaner Diverse

LEJRSKOLE

Formål

At give eleverne mulighed for at opleve sig selv og deres omgivelser i et andet perspektiv.
At give dem mulighed for en kultur oplevelse under nogle rammer de ikke kan opnå under danske forhold.
 
At give eleven mulighed for at indgå i et forpligtende samarbejde med de andre elever omkring madlavning, rengøring og alment samvær.

Indhold

Dette års lejrskole går til Club La Santa, hvor temaet er oplevelser i naturen.
Eleverne skal lære noget om det pågældende lands historie og kultur. Der vil muligvis blive arbejdet med Lanzarote som emne inden afrejsen i december.
Eleverne vil bo flere sammen på hostel og selv stå for rengøring og madlavning gennem hele turen.
 
Timetal: Lejrskolen afvikles over seks hele undervisningsdage
Holdstørrelse: Alle eleverne deltager i lejrskolen. Der deltager ti lærere på turen.

FERIER OG WEEKENDER

Ferier:

Ferierne fremgår af den følgende oversigt, som også omfatter weekender og undervisningsfrie dage.
Vi gør opmærksom på, at skolen er lukket i efterårsferien, juleferien og vinterferien.
I alle andre ferier og weekender har alle mulighed for at blive og være på skolen.
Alle ferier slutter den angivne dag senest kl. 21.30

Weekender:

Vi har her på skolen 4 forskellige slags weekender.
 
Almindelig weekend: Når undervisning slutter fredag kl. 15.00 kan du enten tage hjem og komme igen søndag aften senest kl. 21.30 eller du kan vælge at blive på skolen. Programmet for weekenden tilrettelægges i samarbejde med den pågældende vagtlærer.
 
Arrangementsweekend: Hvis du vælger at blive på skolen, skal du følge det arrangement der er på skolen denne weekend. Du kan også vælge at tage hjem og komme igen søndag aften senest kl. 21.30.
Formålet er at eleven får mulighed for at fordybe sig på en anderledes måde en hverdagen åbner mulighed for.
 
Blive på skolen weekend: Alle skal være på skolen og deltage i de arrangementer, der foregår på skolen. Der gives IKKE fri i disse weekender.
 
Forlænget weekend: Hvor enten mandag eller fredag er undervisningsfri, idet undervisningen er henlagt til andre tidspunkter.
 
Alle weekender slutter kl. 21.30, hvor alle eleverne samles i spisesalen med vagtlærerne. Et evt. senere ankomsttidspunkt er således ikke muligt.
Inden mandag middag skal eleven meddele skolen på weekendlisten, hvor eleven tilbringer sin weekend. Ønsker en dreng at holde weekend ved en pige, eller omvendt, skal skriftlig eller telefonisk tilladelse fra begge hjem forelægge i god tid forinden.

Til toppen

FRITAGELSER

(Sådan som den formuleres til elever og forældre):
 
Det er os magtpåliggende at understrege, at der af hensyn til arbejdsroen og livet på skolen ikke vil kunne gives fri før de i ferieplanen angivne tidspunkter. Af samme grund anmoder vi om at det kun bliver i sjældne tilfælde, at eleverne tages fri fra undervisningen. Vi beder om at besøg hos læge, tandlæge, frisør o. lign. henlægges til ferier og ”forlængede weekender”. Der vil selvfølge blive taget hensyn til familiemærkedage.

Lærerne på Vejle Idrætsefterskole:

(En beskrivelse af tilsyn/undervisning/samvær):
På Vejle Idrætsefterskole er der ansat 20 lærere i alt. De 20 lærere er ansat med forskellige ansættelsesprocenter, de fleste er 100%.  
 
Kontaktlærer
På Vejle Idrætsefterskole er der en kontaktlærerordning. Hvor hver lærer får tilknyttet mellem 10-12 elever. Udover de nedenfor beskrevne opgaver mødes lærer og kontaktgruppe hver onsdag i 30 min., gennem hele efterskoleopholdet. (pædagogisk tilrettelagt samvær)
Her skabes et miljø hvor der er fokus på trivsel og der kan snakkes om, de store ting i tilværelsen der optager de unge mennesker (elever)

Opgave:

·       Forældrekontakten, herunder “talsmand/kvinde” ved forældresamtaler
·       Den lærer som eleven har tættest kontakt med
·       Udarbejder udtalelser i samarbejde med faglærerne
·       Tage sig af de problemer som opstår omkring den enkelte
·       Afholde ugentlige kontaktgruppemøder. Der skal være et pædagogisk indhold i de ugentlige møder.
·       Minimum en gange i løbet af skoleåret have eleverne på “hjemmebesøg”. Det er for at eleven skal opleve læreren som et ”helt” menneske
·       Kontaktgrupperne skal, i løbet af skoleåret, afholde et arrangement. Arrangementerne afholdes efter en nærmere plan. Kontaktarrangement.
·         Skal tage telefonisk kontakt med forældrene inden efterårsferien, med det formål at styrke forholdet mellem hjem og skole. Kontaktlæreren vurderer i hvert enkelt tilfælde hvor ofte forældrene skal kontaktes udover den første kontakt.
·       Kontaktlæreren følger op på henvendelser fra Teams/andre lærere på elevers opførsel/indsats/trivsel
·       Under rengøringstjek af værelser, undersøges værelsernes vedligeholdestilstand. Kontaktlæreren skal bevidstgøre eleven om det hensigtsmæssige i at der er gjort rent og ryddet op. Og at det er en del af det forpligtende fællesskab.
 
På Vejle Idrætsefterskole er der nogle lærere, der har kompetence til at være skolens personlige vejleder
Vejledning handler om at hjælpe eleverne med at finde ud af, hvad de vil, hvad der forhindre dem i at opnå det- og hjælpe med at opnå det på ærlig, effektiv og en sjov måde. Det handler om at opdage og udnytte deres fulde potentiale.
Efterskolens vejlederlærer bliver brugt på følgende måde:
·         I forbindelse med identitetsproblemer hos den enkelte. Det kan være store vigtige spørgsmål i livet.
·         I forbindelse med konflikthåndtering, ex. Problemer på et værelse.
·         Ved opbygning af et godt fællesskab, ex. Værelse/familie/klasse/hele holdet.
Vejledning vil finde sted i samværet med eleven eller eleverne. 

Til toppen

Tilsyn:

·       Aftentilsyn varetages af et aftentilsynsteam. Hvor mange tilsynstimer den enkelte lærer skal have fremgår af den enkeltes opgaveoversigt. tilsynsholdet bestemmer selv hvem der er på tilsyn hvornår. Dog er tilsynsholdet ansvarlig for at der altid er 3 tilsyn tilstede. 
·      Weekendvagten og aftenvagten har fuld sammenhæng, således at det er det enkelte vagthold der selv fordeler opgaven og vægtning mellem aften og weekendvagter.
·       I tilfælde af at arrangementer gør at hele eller dele af aftensvagten udgår, pålægges aftenvagten at løse vagtdækning for hele den pågældende dag såfremt dette er påkrævet.
 
Formål med tilsynstimer:

At læreren har samvær med eleverne både i grupper og enkeltvis. Eleven skal opleve læreren i forskellige roller. Både ”forældre”, ven, samarbejdspartner og vejleder og opdrager.

Opgaver i tilsynstimer:

Dagvagt: Tilse syge elever. Tilse at der foregår en god og ordentlig samværsform blandt eleverne ved at komme rundt på skolen i løbet af tilsynstiden, husk at medbringe bærbartelefon. Hjælpe elever med behov derfor. Være vært for gæster.
Middagsvagt: Lede måltidet, tilse syge elever, hjælpe elever med behov derfor, angående bordskik og samvær. Være vært for gæster. sørge for at alle elever er tilstede ved at hente/ få hentet eleven der ikke er mødt til tiden. Følge op på morgenrengøring af værelserne.
Morgenvagt: Lede måltidet, sørge for at alle elever er tilstede ved at hente/ få hentet eleven der ikke er mødt til tiden.
Sørge for at alle spiser og forklare vigtigheden af at indtage den korrekte næring, set i forhold til det høje aktivitetsniveau.
Melde eleverne syge.
Aftentilsyn: Lede måltidet, sørge for at alle elever er tilstede ved at hente eleven/ få hentet der ikke er mødt til tiden. Foretage rengøringstjek. Hjælpe med lektier. Tilse at der foregår en god og ordentlig samværsform blandt eleverne ved at komme rundt på skolen i løbet af tilsynstiden, husk at medbringe bærbartelefon. Hjælpe elever med behov derfor. Være vært for gæster. Tilbyde aktiviteter for eleverne. Sige godnat og aflåse skolen. Ved besøg på skadestuen skal mindst 1 lærer vente på elevernes hjemkomst eller tage med ind på skadestuen afhængig af situationen. Ad hoc skal mindst en lærer gå en runde på skolen efter lukketid, tidspunktet fastsættes af forstanderen, dog kan vagtholdet efter vurdering selv iværksætte dette. Vagten slutter normalt efter godnatrunden.
Weekendvagten: Ansvarlig for at skolens almindelige regler overholdes og rengøringsstandarden opretholdes hver dag i weekenden. Tilse at der foregår en god og ordentlig samværsform blandt eleverne ved at komme rundt på skolen i løbet af tilsynstiden, så mange gange man kan nå det.
Weekendvagten kan senest onsdag offentliggøre weekendens indhold.

Fællessang:

Sang er obligatorisk for alle elever. Fællessang skal give den enkelte elev en oplevelse af at være en del af et stort fællesskab.
Formålet er, at eleverne skal stifte et positivt bekendtskab med blandt andet den danske sangskat.  De vil blive præsenteret for et bredt udsnit af den danske sangskat.  Sangene vil blive præsenteret i et historisk perspektiv, således at den enkelte elev får et indblik i den danske historie og kultur.
Der er sangtime hver onsdag i 45 min. Nogle fredage eftermiddag i 15 min.
Derudover er der sang i forbindelse med morgensamling, når musiklærer har morgentilsyn.
Timetal i alt 70 min. Om ugen
Holdstørrelse: alle elever.

Morgensamling: 

Formålet er at eleverne bliver bekendt med hvad det vil sige, at være en del af et demokratisk samfund. Der vil være en historisk dimension. 

Fællestimerne vil desuden have et indhold med forskellige emner som: Trivsel, dannelse, fællesskab m.m. 
Der vil være en historisk gennemgang af Vejle Idrætshøjskoles historie frem til i dag, hvor der også er en idrætsefterskole.
Der er fællestime hver tirsdag i 20 min. Mandag og Torsdag ser eleverne nyheder på TV2, for at følge de relevante nyheder.

Fællessamling:

Fællessamling skal give den enkelte elev en oplevelse af at være en del af et stort fællesskab.
Eleverne skal slutte dagen sammen, og fortælle hvad de har oplevet i ugens løb.
Det er ikke undervisning, de to vagtlærere har fællessamlingen.
Timetal: 30 min. Om ugen.
Holdstørrelse: Alle elever skal deltage. De to vagtlærere deltager også.
 
På Vejle Idrætsefterskole er der ikke undervisning efter klokken 18.00.
Vi bruger tiden efter klokken 18.00 til samvær.
Eleverne har hver middag rengøring i min. 15 minutter. Det er en del af det forpligtende fællesskab. Her har hver elev et område de har ansvaret for.

Måltider:

Måltiderne skal være et roligt afstressende tidspunkt på dagen. Der skal være tid til at indtage et ernæringsrigtigt måltid.
Efter rengøring er der formaliseret lektielæsning, her er de elever med et særligt lektiebehov sikret hjælp hvis de er i klasserne. Mens de elever der ikke umiddelbart har lektiehjælp bliver på værelset. Hvor der vil komme en lærer rundt for at sikre at eleven generelt trives godt.
Der er minium to lærere på aftenvagt!