Optagelsesprocedure og økonomi

Optagelsesprocedure

Optagelse sker løbende med start ca. 1 år og 10 mdr. før skolestart. Ca. 1 år før skolestart er alle elever optaget og alle ansøgere har fået besked, om de har fået tilbudt en plads eller om de er kommet på venteliste. Dog med undtagelse af elever på svømmelinjen, som først modtager svar i uge 40-42 året før skolestart.

Optagelse sker på baggrund af følgende kriterier:

  • Fordelingen på de seks idrætslinjer
  • Fordelingen kønsmæssigt
  • Fordelingen på 9. og 10. klassetrin

Vores optagelsesprocedure foregår over et halvt år, idet vi optager elever løbende efter følgende fremgangsmåde:

  • Er du blandt de heldige i vores ansøgningspulje, tilbydes du en plads samt indkaldelse til samtale.
  • Under samtalen modtager du og din familie en grundig rundvisning og afstemmer sammen med læreren forventninger til efterskoleopholdet, træningsmængde, indsats mm.
  • Ønsker du herefter at acceptere pladsen, sender du besked til skolen og indbetaler tilmeldingsgebyr 4.500 kr. inden for 14 dage. Du er endeligt optaget, når vi har bekræftet modtagelse af dit tilmeldingsgebyr.

Det tilstræbes, at underviseren fra din valgte idrætslinje også forestår optagelsen af elever på linjen.

Du kan kun indmeldes på skolen for ét år af gangen og ønsker du at blive andenårselev, søger du om det, mens du går på skolen.

Mindre end et år til skolestart?

Ansøger du mindre end et år før skolestart eller har du modtaget besked om, at du er kommet på venteliste?

Din ansøgning vil fortsat ligge i vores pulje, da vi ved fra erfaring, at der fortsat kan opstå pladser på holdet - måske helt frem til skolestart. Derfor kan du stadig blive tilbudt en samtale med henblik på optagelse, hvis en optaget elev afmelder sin plads.

Hvis der opstår en plads, så kontakter vi dig. Hvis en optaget elev afmelder sin plads, vil vi i ansøgningspuljen finde den elev, der linjemæssigt, klassemæssigt og kønsmæssigt passer ind i stedet for den udmeldte. Vi forstår din situation, men kan – hvor meget vi end gerne ville – ikke sige noget om, hvorvidt eller hvornår der vil opstå en ledig plads eller om din ansøgning vil matche den afmeldte.

Økonomi

Hvad koster det at gå på Vejle Idrætsefterskole?

Elevbetaling (skolepenge)

Elevbetalingen udgør kr. 2.500 pr. uge for skoleåret 2022/2023, hvilket bliver i alt kr. 105.000,- (ugeprisen kan ændres for fremtidige skoleår). Et skoleår er 42 uger.

Fra elevbetaling fratrækkes den statslige elevstøtte samt evt. anden form for støtte. Det beløb, som forældrene herefter skal betale, kaldes egenbetalingen. Elevstøtten til elever under 18 år er ikke skattepligtig for hverken elev eller forældre. Skolen ansøger om elevstøtten.

Afbryder eleven kurset efter mindre end 2 uger ydes ingen elevstøtte. Der forekommer ekstraudgifter i forbindelse med rejsen og tøjpakken. Bemærk desuden at elever på nogle linjer skal påregne ekstra udgifter for medlemskab af en idrætsforening.

Ved særlige tilfælde kan der forekomme individuel elevstøtte.

Tilmeldingsgebyr

Hvis du er blevet tilbudt en plads og accepterer pladsen, sender vi dig efterfølgende en email om optagelse med kontooplysninger til betaling af tilmeldingsgebyr, som betales senest 14 dage efter modtagelsen. Først når du har modtaget en bekræftelse på, at vi har modtaget tilmeldingsgebyret, er du endelig optaget. Tilmeldingsgebyret dækker administration og udgør kr. 4.500. Betales først når eleven er optaget på skolen. Tilmeldingsgebyret tilbagebetales ikke.

Depositum

Til sikkerhed for opfyldelse af elevens/forældrenes/værgens forpligtelser skal indbetales et depositum til skolen. Depositum udgør kr. 7.500,- og skal indbetales senest 1. november året forud for skolestart. Ved optagelse efter 1. november året før skolestart indbetales depositum senest 14 dage efter tilmelding. Såfremt depositum ikke indbetales rettidig anses ansøgningen som bortfaldet. Depositum tilbagebetales senest 14 dage efter afsluttet kursus efter modregning af eventuelle skyldige elevbetalinger, gebyrer, idrætstøj, samt betaling for rejsen og undervisningsmaterialer. Depositum tilbagebetales ikke ved afbrydelse af efterskoleopholdet.

Rejsebetaling: Betaling for fællesturen (5.500 kr.) er inkluderet i depositum.

Framelding

Hvis eleven/forældrene framelder optagelsen tidligere end otte uger før skolestart, tilbagebetales hele depositummet. Ved senere framelding, men inden skolestart, betales depositum ikke tilbage. Framelding kan kun ske skriftligt.

Udeblivelse

Hvis eleven udebliver ved skolestart bortfalder elevpladsen og der opkræves et udeblivelsesgebyr svarende til det indbetalte depositum.

Afbrydelse af ophold

Efterskoleopholdet kan af forældre/værge varsles afbrudt/opsagt med fire ugers varsel til udgangen af en uge. Opsigelse kan kun ske skriftligt til skolens kontor. Varslet opsigelse forudsætter, at eleven fortsætter sit skoleophold indtil det varslede ophør. Hvis ikke eleven bliver på skolen i opsigelsesperioden bortfalder statsstøtten for perioden.

Egenbetaling

Opkrævningen finder sted i 10 rater, første gang i juli og sidste gang i april.

Beregning af egenbetaling: På efterskolernes hjemmeside www.efterskolerne.dk kan man som forældre beregne hvad man skal betale i forhold til støtte mm.