Optagelsesprocedure og økonomi

Optagelsesprocedure og økonomi

Optagelsesprocedure

Optagelse sker løbende med start ca. 1,5 år før skolestart. Ca. 10 måneder før skolestart er alle elever optaget og alle ansøgere har fået besked, om de har fået tilbudt en plads eller om de er kommet på venteliste. Dog med undtagelse af elever på svømmelinjen, som først modtager svar i uge 40-42 året før skolestart.

Optagelse sker på baggrund af følgende kriterier:

  • Fordelingen på de seks idrætslinjer
  • Fordelingen kønsmæssigt
  • Fordelingen på 9. og 10. klassetrin

Vores optagelsesprocedure foregår over et halvt år, idet vi optager elever løbende efter følgende fremgangsmåde:

  • Er du blandt de heldige i vores ansøgningspulje, tilbydes du en plads samt indkaldelse til samtale.
  • Under samtalen modtager du og din familie en grundig rundvisning og afstemmer sammen med læreren forventninger til efterskoleopholdet, træningsmængde, indsats mm.
  • Ønsker du herefter at acceptere pladsen, sender du besked til skolen og indbetaler tilmeldingsgebyr 4.500 kr. inden for 14 dage. Du er endeligt optaget, når vi har modtaget dit tilmeldingsgebyr.

Det tilstræbes, at underviseren fra din valgte idrætslinje også forestår optagelsen af elever på linjen.

Du kan kun indmeldes på skolen for ét år af gangen og ønsker du at blive andenårselev, søger du om det, mens du går på skolen.

Mindre end et år til skolestart?

Ansøger du mindre end et år før skolestart eller har du modtaget besked om, at du er kommet på venteliste?

Din ansøgning vil fortsat ligge i vores pulje, da vi ved fra erfaring, at der fortsat kan opstå pladser på holdet - måske helt frem til skolestart. Derfor kan du stadig blive tilbudt en samtale med henblik på optagelse, hvis en optaget elev afmelder sin plads.

Hvis der opstår en plads, så kontakter vi dig. Hvis en optaget elev afmelder sin plads, vil vi i ansøgningspuljen finde den elev, der linjemæssigt, klassemæssigt og kønsmæssigt passer ind i stedet for den udmeldte. Vi forstår din situation, men kan – hvor meget vi end gerne ville – ikke sige noget om, hvorvidt eller hvornår der vil opstå en ledig plads eller om din ansøgning vil matche den afmeldte.

Økonomi

Hvad koster det at gå på Vejle Idrætsefterskole?

Elevbetaling (skolepenge)

Elevbetalingen er fordelt på uger. Du kan se lige nedenunder, hvad den udgør for de kommende skoleår. Et skoleår er 42 uger. Ugeprisen kan ændres for fremtidige skoleår.

Elevbetaling og skolepenge
Skoleår Ugebetaling Uger Samlet ugepris for 42 uger
2023/2024 2.750 kroner / uge 42 115.500 kroner
2024/2025 2.850 kroner /uge 42 119.700 kroner

Fra elevbetaling fratrækkes den statslige elevstøtte samt evt. anden form for støtte. Det beløb, som forældrene herefter skal betale, kaldes egenbetalingen. Elevstøtten til elever under 18 år er ikke skattepligtig for hverken elev eller forældre. Skolen ansøger om elevstøtten.

Beregning af egenbetaling: På efterskolernes hjemmeside www.efterskolerne.dk kan man som forældre beregne hvad man skal betale i forhold til støtte mm.

Afbryder eleven kurset efter mindre end 2 uger ydes ingen elevstøtte. Der forekommer ekstraudgifter i forbindelse med rejsen og tøjpakken. Bemærk desuden at elever på nogle linjer skal påregne ekstra udgifter for medlemskab af en idrætsforening.

Ved særlige tilfælde kan der forekomme individuel elevstøtte.

Opkrævningen finder sted i 10 rater, første gang i juli og sidste gang i april.

Tilmeldingsgebyr

Hvis du er blevet tilbudt en plads og accepterer pladsen, sender vi dig efterfølgende en email om optagelse med kontooplysninger til betaling af tilmeldingsgebyr, som betales senest 14 dage efter modtagelsen. Først når vi har modtaget tilmeldingsgebyret, er du endelig optaget. Tilmeldingsgebyret dækker administration og udgør kr. 4.500. Betales først når eleven er optaget på skolen. Tilmeldingsgebyret tilbagebetales ikke.

Materialegebyr og betaling til rejse

Som efterskoleelev får du udleveret nogle materialer. Materialegebyret indeholder undervisningsmaterialer, tøjpakke, årsbog, årsbillede og en årstrøje.

Du skal også deltage på en rejse, som er en fællestur for alle eleverne.

Materialegebyr og rejseprisen skal indbetales senest 1. november forud for skolestart. Ved optagelse efter 1. november indbetales beløbet senest 14 dage efter tilmelding. Hvis ikke beløbet betales rettidigt, så anses ansøgningen som bortfaldet.

Materialegebyr og rejsepris tilbagebetales ikke ved afbrydelse af dit efterskoleophold.

Materialegebyr og rejsepris
Skoleår Materialegebyr Rejsepris Total
2022/2023 1.700 kroner 5.800 kroner 7.500 kroner
2023/2024 1.700 kroner 5.800 kroner 7.500 kroner
2024/2025 1.700 kroner 6.800 kroner 8.500 kroner

Materialegebyret og rejseprisen kan ændres for de følgende år.

Framelding

Hvis eleven framelder optagelsen tidligere end otte uger før skolestart, så tilbagebetales materialegebyret og rejseprisen. Ved senere framelding tilbagebetales materialegebyr og rejsepris ikke. Framelding skal ske skriftligt til kontoret.

Udeblivelse

Hvis eleven udebliver ved skolestart, så bortfalder elevpladsen. Materialegebyr og rejsepris tilbagebetales ikke.

Afbrydelse af ophold

Efterskoleopholdet kan af forældre/værge varsles afbrudt/opsagt med fire ugers varsel til udgangen af en uge. Opsigelse kan kun ske skriftligt til skolens kontor. Varslet opsigelse forudsætter, at eleven fortsætter sit skoleophold indtil det varslede ophør. Hvis ikke eleven bliver på skolen i opsigelsesperioden bortfalder statsstøtten for perioden.

Disse betingelser er opdateret 27. april 2022.